Campagne vertrouwelijkheidsverklaring

De Vereniging GroenLinks, en Ondergetekende (verder te noemen ‘de lokale functionaris’), komen het volgende overeen:

Artikel 1.
De lokale functionaris stemt erin toe dat hij/zij wordt voorzien van toegang tot persoonsgegevens van leden en/of sympathisanten van de Vereniging GroenLinks en daarmee tot de vertrouwelijke informatie die hierin te vinden is (hierna te noemen: de Informatie).

Het doel van het verstrekken van de Informatie is: informatie opvragen, selecties maken en mailings versturen voor een lokale of provinciale afdeling van GroenLinks.

Artikel 2.
De lokale functionaris zal de Informatie die hem/haar zal worden verstrekt, behandelen als vertrouwelijke informatie die hij/zij derhalve voor derden strikt geheim zal houden. De lokale functionaris is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor onbepaalde tijd vanaf de dag waarop de toegang tot betreffende informatie is verstrekt.

Artikel 3.
De lokale functionaris verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, te kopiëren of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven in artikel 1 omschreven.

Artikel 4.
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over de uitvoering
daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Gegevens lokale functionaris

Volg ons op social media