-
Lochem
Nabuurschap 2.0

Beste leden van GroenLinks,

De gemeente Lochem en haar inwoners, bedrijven, scholen, zorginstellingen, culturele en welzijnsorganisaties worden allemaal geconfronteerd met een virus dat blijkbaar (nog) niet te bestrijden is en nog lange tijd ook de aarde en haar bewoners in haar greep zal houden. Wetenschappers onderzoeken, discussiëren en twisten over welke aanpak de juiste is. Zij doen dat met de voor hen best beschikbare kennis. Dat dit grote gevolgen zal hebben voor het sociale en economische leven is duidelijk. Dachten we dat de stikstofcrisis ons tot het besef bracht anders met de aarde om te gaan en dat het milieu hoog op de politieke agenda kwam te staan, worden we opnieuw getroffen door een vergelijkbare ramp voor mens en samenleving. Wat betekent de 1,5 meter samenleving nu voor de gemeentepolitiek? Welke keuzes moeten er lokaal noodgedwongen worden gemaakt als gevolg van landelijk verreikende beleidsbeslissingen? Is er voldoende werk en inkomen voor iedereen? Worden de lasten naar de toekomstige generaties doorgeschoven en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten? Tot hoever reikt onze solidariteit en compromisbereidheid? Het zijn allemaal vragen die ons bezighouden. GroenLinks is altijd duidelijk geweest waar ze staat, wat haar visie voor de toekomst is. Het is deze solidariteit waar we aan vast moeten houden, als we nadenken over hoe we onze samenleving willen inrichten. Want de coronacrisis laat ook zien waar ons economisch systeem tekortschiet. Het legt de kwetsbaarheid van onze samenleving genadeloos bloot. En de klappen vallen opnieuw op de plekken waar ze het hardste aankomen. Jarenlang rechtse politiek heeft ervoor gezorgd dat onze publieke sector is verzwakt en de sociale zekerheid verder is uitgehold.

Vijf ideeën van GroenLinks voor Nederland na corona:

1. Solidariteit bij het betalen van de rekening
De eerste vraag die we moeten stellen is: Wie betaalt de rekening voor deze crisis? We moeten grote vermogens zwaarder belasten, net als de winsten van grote bedrijven. Nu betalen sommige bedrijven helemaal geen belasting en krijgen zij de meeste overheidssteun.
2. Solidariteit in ons klimaatbeleid
Terwijl we investeren om onze economie er weer bovenop te krijgen, moeten we gaan bouwen aan een groene economie. Experts waarschuwen al jaren: er is geen tijd om nog langer te wachten. Toch zijn er nu nog steeds geluiden van politici die zeggen dat we maar even een pas op de plaats moeten maken. Maar de tijd van uitstel is voorbij. We moeten juist nu versnellen, investeren en de transitie mogelijk maken.
3. Solidariteit met de publieke sector
In deze tijd doen we een beroep vooral op de mensen en sectoren waar in betere tijden op bezuinigd is. We zien nu wat die vitale beroepen zijn. Mensen die als schoonmaker of thuiszorgmedewerker nu ons land draaiende houden, doen dat tegen een salaris waarvan ze amper rond kunnen komen. We mogen het niet alleen bij applaus laten.
4. Solidariteit in de zorg
Tijdens de coronacrisis is er geen concurrentie tussen ziekenhuizen, maar vooral samenwerking geweest. Ook buiten crisistijd moet samenwerking tussen gezondheidsinstellingen het uitgangspunt zijn. Dat geldt ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de thuiszorg.
5. Solidariteit op de arbeidsmarkt
We moeten investeren in een veel sterker en veerkrachtiger sociaal en economisch vangnet. De noodzaak daarvan zien we nu meer dan ooit in. Mensen die van een onzeker contract moeten rondkomen zijn in goede tijden onmisbaar voor de winst van bedrijven, maar zitten nu van de een op de andere dag zonder werk en inkomen. Flexwerkers en zzp’ers betalen de prijs. Maar een bedrijf of instelling is er niet om alleen groei of winst te maken. Het is een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid die tezamen met producten en diensten in maatschappelijke behoeften voorziet, in goede en slechte tijden. Een lokaal werkzame instelling en onderneming ontleent haar bestaansrecht aan die functie.

Het wordt tijd dat we onze maatschappij op het solidariteitsbeginsel gaan inrichten in plaats van alleen het competitie en concurrentie denken. Nabuurschap 2.0 op zijn best.

Met vriendelijke groet,
Klaas Hoekstra
Voorzitter GroenLinks Lochem

Klimaat- en energiebeleid: waar staan we?

Wethouder Henk van Zeijts praat ons bij over de status van het klimaat- en energiebeleid in de gemeente Lochem.

Door corona is de lucht schoner, omdat mensen minder autorijden en vliegen. Maar consequentie is ook dat de voortgang het energie- en klimaatbeleid stokt: planningen moeten worden aangepast. Vorig jaar is het Klimaatakkoord vastgesteld met tussendoelen voor 2030. Een van de acties daaruit was het opstellen van Regionale Energiestrategieën. Dat is vier maanden uitgesteld. Ook zijn de acht Energiecafés die de gemeente had georganiseerd in maart en april om inwoners breed te informeren, verschoven naar eind dit jaar.
Waar staan we nu qua klimaat- en energiebeleid in onze gemeente?

Van de fractie

Wij willen jullie, onze leden, dit keer meenemen in onze overwegingen bij twee onderwerpen: de woningbouwplannen op Kop van Oost in Lochem, en de situatie rond ons toegangsloket voor het sociaal domein ’t Baken.

Kop van Oost
Al vele jaren geleden is er een breed plan gemaakt om het gebied in Lochem dat ligt tussen de Berkel en het kanaal te revitaliseren. Al gerealiseerde onderdelen zijn bijv. de bouw van het gemeentehuis en de Aldi. Nu gaat de raad binnenkort besluiten over het bestemmingsplan en grondexploitatie aan de oostkant van dit gebied. Enkele jaren geleden heeft de gemeente al het bedrijfsterrein van Nijha gekocht voor miljoenen, een ander bedrijfsterrein moet nog gekocht worden om het plan van zo’n 120 woningen te kunnen realiseren. De gemeente treedt hierin dus op als actieve grondverwerver, maakt de gronden bouwrijp en verkoopt ze vervolgens aan een ontwikkelaar die daar de woningen gaat realiseren en verkopen. Drie jaar geleden heeft GroenLinks al tegen het plan gestemd omdat er een voorstel lag dat de gemeente maximaal 2,7 miljoen verlies zou accepteren. Wij zullen ook nu tegen het plan gaan stemmen. Wij vinden dat de gemeente teveel de risico’s draagt van de grondexploitatie en hebben niet het vertrouwen dat de kosten van de gemeente beperkt zullen blijven tot het eerder afgesproken maximum. Dat is des te belangrijker omdat het hier niet gaat om betaalbare woningen maar middelduur en dure woningen. Bovendien loopt een ander verkoopprogramma van woningen op nabijgelegen locatie ook niet en verwachten we problemen met de bedrijfsvestigingen aan de overkant (stank, geluid).

't Baken
't Baken is het centrale loket van de gemeente voor iedereen die vragen heeft of ondersteuning nodig heeft om noodzakelijk hulp of ondersteuning te krijgen. 't Baken heeft een breed takenpakket; zowel voor alle aspecten van zorg, inkomensondersteuning, levens- en opvoedingsvragen. Deze organisatie is opgezet om integraal te kijken naar hetgeen in een bepaalde situatie nodig is. Gemeente Lochem is daarmee op de goede weg; er wordt gekeken naar wat nodig is, in de volle breedte. En natuurlijk zal dat in individuele gevallen weleens discussie of commentaar opleveren maar het werk is erop gericht dat iedereen krijgt wat nodig is en dat niet de financiën de hoofdrol spelen. Om dit werk goed te kunnen doen, is structurele uitbreiding van de formatie van 't Baken nodig. Formatie die er nu slechts op tijdelijke basis is, waardoor het integrale werken minder tot stand komt dan gewenst. En waardoor inwoners te vaak met verschillende gezichten te maken krijgen, juist daar waar een vertrouwensband cruciaal is. Wij waren onaangenaam verrast dat onze coalitiepartners een amendement steunden om gelden voor 't Baken alleen voor tijdelijke uitbreiding beschikbaar te stellen. Door hard werken achter de schermen is het gelukt om dit amendement om te vormen tot een acceptabel voorstel, waar we overigens nog steeds niet blij van worden. Maar op 25 mei is het amendement aangenomen. Er kan in ieder geval verder gewerkt worden.

Interview met algemeen bestuurslid Dorien Nannings

Dorien Nannings is begin mei geïnterviewd door Eveline Vink, tevens raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks Renkum.

Eveline en Dorien maakten beiden tot 2018 deel uit van een webredactie en zaten geregeld samen in de trein op weg naar of van een vergadering. Tijdens die reizen spraken ze steeds vaker over de lokale politiek. Eveline is sinds 2014 politiek actief voor GroenLinks Renkum en Dorien sloot zich begin 2019 aan bij GroenLinks Lochem.

"De gedrevenheid binnen GroenLinks Lochem viel me meteen op, zowel in het bestuur als in de fractie. [...] Hoe moet je je bewegen om iets te bereiken? Alleen je standpunten roepen werkt niet. Het gaat om de nuances, hoe moeilijk dat soms is en hoeveel energie het kost."

Voor leden van GroenLinks is het interview Het GroenLinkse geluid in Lochem: de frisse blik van nieuw bestuurslid Dorien Nannings te lezen op Plek.

Bekijk hier de online versie