Moties

Op congressen van GroenLinks wordt over moties gestemd. Daarmee doen de leden een uitspraak, en vaak ook een oproep aan het partijbestuur, de fracties in Eerste en Tweede Kamer, of aan afdelingen. Maar wat gebeurt er met die moties? Hieronder staat een overzicht van de moties die op congressen vanaf 2013 in stemming zijn gebracht en de opvolging.

23 januari 2021 Taligheid verkiezingsprogramma

Verzoekt het partijbestuur om:

 • zich zo snel mogelijk na vaststelling van het verkiezingsprogramma 2021 in te zetten voor de productie van een beknopte versie van het programma in eenvoudig Nederlands (B1). Deze versie moet de hoofdlijnen van het programma aangeven en hoeft geen uitleg te geven over wettelijke kaders, beleidsontwikkelingen, procedurele stappen e.d.
 • een vertaling van deze versie in het Arabisch te maken
 • een vertaling te maken van het volledige programma in het Engels
 • daarnaast te onderzoeken of vertaling in andere talen nuttig en wenselijk is
 • deze versies van het verkiezingsprogramma toegankelijk te maken op de website en via social media en het gebruik ervan te (helpen) promoten.

Motie aangenomen/verworpen:
Aangenomen

23 januari 2021 Lokale progressieve samenwerking 2022

Roept het partijbestuur op:

 • Progressieve, linkse samenwerking op lokaal niveau met meerdere lokale partijen toe te staan
 • Progressieve, linkse samenwerking op lokaal niveau te faciliteren
 • De volgende voorwaarden te schrappen: (1) het kunnen deelnemen als met een zelfstandige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen en (2) het moeten gebruiken van de naam GroenLinks in de samenvoeging.

Motie aangenomen/verworpen:
Verworpen

23 januari 2021 Democratisering GroenLinks

Verzoekt het partijbestuur:

 • om artikel 14 van het huishoudelijk reglement, betreffende het vaststellen van de kandidatenlijst, te laten evalueren door een externe deskundige om te komen tot een voorstel tot reglementering dat recht doet aan de door de leden gewenste democratische legitimiteit van de kandidatenlijst, zodat daarover op het volgende congres door de leden gestemd kan worden.

Motie aangenomen/verworpen:
Verworpen

23 januari 2021 Regionale diversiteit

Roept het partijbestuur op:

 • In kaart te brengen in 2021 welke factoren in onze partij momenteel een drempel vormen voor regionale diversiteit van landelijke organen en kandidatenlijsten
 • Expliciet aandacht te besteden aan regionale diversiteit in het beleid t.a.v. inclusie en diversiteit, het politiek personeelsbeleid, binnen de GroenLinks Academie en de scoutingactiviteiten, met als doel om de regionale diversiteit in landelijke organen en op kandidatenlijsten te vergroten
 • Eind 2021 inzichtelijk te maken welke concrete (meerjarige) acties hierop zijn ondernomen, met welk resultaat en hoe (vertegenwoordigers van) lokale en provinciale afdelingen hierbij zijn betrokken.

Motie aangenomen/verworpen:
Aangenomen

23 januari 2021 Economische sancties

Spreekt uit dat:

 • Economische sancties, zoals een verbod op nederzettingenproducten, wenselijk zijn zolang Israël doorgaat met de schendingen van de rechten van de Palestijnen.

Motie aangenomen/verworpen:
Verworpen

23 januari 2021 IHRA definitie

Roept de GroenLinks parlementariërs op om:

 • alert te zijn op het politieke misbruik van de IHRA-definitie (en de daaraan gelieerde “hedendaagse voorbeelden van antisemitisme”) om personen en organisaties die de politiek van de staat Israël hekelen en solidariteit met de Palestijnen betuigen tegen te werken
 • alle uitingen en incidenten van dit misbruik nadrukkelijk af te keuren en op te komen voor personen en organisaties die erdoor zijn benadeeld
 • geen enkele medewerking te verlenen aan pogingen om de IHRA-definitie juridische betekenis of zelfs status te geven.

Motie aangenomen/verworpen:
Verworpen

23 januari 2021 Maak bijstand humaan

Roept GroenLinks op:

 • Zich in het Kamerwerk en bij eventuele onderhandelingen voor een coalitieakkoord in te zetten voor de betere en volwaardige uitvoering van het VN-verdrag voor mensen met een handicap in alle relevante beleidsterreinen, volgens het sociale model
 • Hierbij concreet een bijstandsverhoging van minstens 200 euro per maand na te streven
 • Hierbij ook het weghalen van de bewijslast bij de burger na te streven
 • Hierbij ook de gevolgen van negatieve vooroordelen- en stereotyperingen over de bijstandsaanvrager op het al dan niet toekennen- en de hoogte van de bijstandsuitkering en de omgang met de bijstandsaanvrager uit te bannen.

Motie aangenomen/verworpen:
Aangenomen

23 januari 2021 Online contactmogelijkheid werkgroepen en leden

Roept het GroenLinksbestuur op:

 • Een laagdrempelige online mogelijkheid te creëren om lokale initiatieven met elkaar in contact te laten komen.
 • Dit te doen voor de zomer van 2021 (mits technisch niet onuitvoerbaar), zodat de energie die vrijkomt in de campagne meteen vertaald kan worden in langdurige binding en inzet voor de partij.

Motie aangenomen/verworpen:
Aangenomen

12 juni 2020 Bouwen aan een stembusakkoord

Spreekt uit dat GroenLinks het initiatief moet nemen om:

 1. te bouwen aan een Stembusakkoord #Keerpunt21 samen met het liefst zoveel mogelijk linkse/progressieve partijen (PvdA, SP, D66 en PvdD). Waartoe we deze partijen ook van harte oproepen om hier actief aan mee te werken;
 2. te bouwen aan een gezamenlijk - bijvoorbeeld 21 punten - programma op gebied van o.a. klimaat, het bestrijden van (kansen)ongelijkheid, eerlijk delen, het herstel van een sterke publieke sector, de aanpak van de wooncrisis, arbeidsmarkt, het bestrijden van opkomend racisme en het versterken van natuur, dierenwelzijn en biodiversiteit;
 3. in het Stembusakkoord #Keerpunt21 afspraken te maken om na de verkiezingen in de kabinetsformatie samen de onderhandelingen in te gaan, waarmee het Stembusakkoord #Keerpunt21 als een gamechanger de linkse/progressieve agenda in het middelpunt van het publieke debat en machtsvorming kan brengen.

Verzoekt het partijbestuur en de (nieuwe)lijsttrekker om:

voor en achter de schermen te zoeken naar mogelijkheden om tot het hierboven gewenste Stembusakkoord #Keerpunt21 en hierover - gemachtigd door het congres - te onderhandelen in de geest van deze motie, waarna we graag tijdens het volgende congres verslag uitgebracht krijgen over de bereikte resultaten.

Motie aangenomen/verworpen
Aangenomen

Status uitvoering

Linkse samenwerking is de leidraad in ons dagelijks werk en ook onze inzet richting de toekomst. Dat heeft zich de afgelopen maanden vertaald in intensief contact en goede samenwerking met onze linkse en progressieve vrienden, de PvdA voorop. Zo is er de afgelopen maanden regelmatig overleg gevoerd tussen de programmacommissies van PvdA en GroenLinks, met als resultaat twee conceptprogramma’s die elkaar versterken. Afgelopen najaar sloegen de PvdA en GroenLinks de handen ineen om extra inzet van het kabinet uit te onderhandelen om de wooncrisis aan te pakken. Samen met de SP en de PvdA presenteerden we in september rondom Prinsjesdag ons gezamenlijke alternatief voor de plannen van het kabinet voor 2021. Met de PvdD trokken we samen op rondom het vuurwerkverbod en is gesproken over hoe we kunnen samenwerken, ook in campagnetijd. Ook met D66 zoeken we naar samenwerking, zoals deze week rondom de kinderopvang. Als GroenLinks onderhouden we ook achter de schermen goede en nauwe contacten met onze progressieve en linkse vrienden. We zoeken naar kansen elkaar te versterken richting verkiezingen en formatie. Dat blijven we de komende tijd doen, met als gezamenlijk doel een groener en socialer Nederland.

12 juni 2020 Keerpunt 2021

Roept het partijbestuur op:

 • met spoed gesprekken te starten met de PvdA over een brede progressieve samenwerking bij de komende Tweede Kamerverkiezingen;

daarbij minimaal te streven naar een gezamenlijk programma op hoofdpunten en het gezamenlijk optrekken bij de regeringsvorming na de verkiezingen.


Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Linkse samenwerking is de leidraad in ons dagelijks werk en ook onze inzet richting de toekomst. Dat heeft zich de afgelopen maanden vertaald in intensief contact en goede samenwerking met onze linkse en progressieve vrienden, de PvdA voorop. Zo is er de afgelopen maanden regelmatig overleg gevoerd tussen de programmacommissies van PvdA en GroenLinks, met als resultaat twee conceptprogramma’s die elkaar versterken. Afgelopen najaar sloegen de PvdA en GroenLinks de handen ineen om extra inzet van het kabinet uit te onderhandelen om de wooncrisis aan te pakken. Die samenwerking zetten we de komende tijd door op andere dossiers. Zowel Jesse Klaver als Lodewijk Asscher hebben zich uitgesproken voor gezamenlijke deelname aan een volgend kabinet. Wij laten ons niet uit elkaar spelen. Dat is de enige manier om Nederland eerlijker en groener te maken.

12 juni 2020 Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord

Roept het partijbestuur op:

om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen bij andere politieke partijen steun te verzamelen voor een gezamenlijk Deltaplan. Dit plan beschrijft een ambitieuze transitie om Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken op een rechtvaardige manier waarbij de vervuiler betaalt. Het gezamenlijk Deltaplan vormt dan de inzet voor een groen en sociaal stembusakkoord.


Motie aangenomen/verworpen
Aangenomen

Status uitvoering
De TK-fractie van GroenLinks presenteerde op 16 november jl. haar Green New Deal: een routekaart naar een klimaatneutrale, duurzame samenleving. Een plan waarin ecologie en economie hand in hand gaan en wat ons betreft de kern van een volgend regeerakkoord. De komende tijd blijven we ons ervoor inzetten andere politieke partijen te committeren aan onze plannen. Bij de Klimaatwet resulteerde deze strategie uiteindelijk in een heel brede ondertekening en ondersteuning van onze wet.

12 juni 2020 Deltaplan voor klimaatrechtvaardigheid

Roept de programmacommissie op om een Deltaplan op te stellen en dit op te nemen als de kern van het volgende verkiezingsprogramma. Dit Deltaplan moet gebaseerd zijn op de volgende drie principes:

 • Nederland moet zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn en de overheid moet hierin het voortouw nemen;
 • de transitie moet rechtvaardig zijn, waarbij kosten en baten van duurzaam beleid op een sociale manier worden verdeeld, zowel nationaal als internationaal;
 • de vervuiler betaalt, zodat de grootste kosten ook voor de rekening van de grote vervuilers zijn, en niet voor individuele burgers;

Roept het partijbestuur en de landelijk GroenLinks-fracties op:

om bij klimaatbeleid altijd de focus te leggen op klimaatrechtvaardigheid, waarbij de kosten en baten van duurzaam beleid op een sociale manier worden verdeeld.


Motie aangenomen/verworpen
Aangenomen

Status uitvoering
De programmacommissie doet in lijn met de motie een groot aantal ambitieuze voorstellen voor het op een rechtvaardige manier aanpakken van de klimaatcrisis. Dat betekent onder andere: 60% minder CO2-uitstoot in 2030 en volledig klimaatneutraal in 2045, een klimaatfonds van 60 miljard voor groene en sociale investeringen, een CO2-belasting voor grote vervuilers, inspraak en eigenaarschap bij de klimaataanpak voor iedereen in Nederland en een flinke inkomensgroei voor iedereen met een laag of middeninkomen. Deze voorstellen komen ook terug in de Green New Deal voor Nederland die GroenLinks heeft gelanceerd (https://groenlinks.nl/artikel/green-new-deal-voor-nederland).

12 juni 2020 Nederland zo snel mogelijk klimaat neutraal

Spreekt uit dat:

 • Nederland zo snel mogelijk – bij voorkeur in 2030 – klimaatneutraal moet zijn.

Verzoekt:

de programmacommissie Tweede Kamer bij het opstellen van het volgende verkiezingsprogramma te onderzoeken welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om in 2030 klimaatneutraal te zijn.


Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

De programmacommissie heeft ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie in het verkiezingsprogramma opgenomen, inclusief een serie doorgerekende voorstellen om die doelen te halen. Dat betekent een enorme opgave voor Nederland, zeker omdat het kabinet al achterloopt op de eigen doelen en omdat we willen dat de transitie rechtvaardig verloopt (en dus ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar is).

60% reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2045, zoals dat in het verkiezingsprogramma staat, maakt ons van het vieste jongetje van de klas een koploper in Europa. Een nog ambitieuzer doel stellen, waarvoor  concrete maatregelen ontbreken, zou onze positie ondermijnen.

12 juni 2020 Roep de klimaatnoodtoestand uit

Roept de klimaatnoodtoestand uit:

en verzoekt alle landelijke, provinciale en gemeentelijke fracties te ijveren om binnen hun respectievelijke politieke orgaan de klimaatnoodtoestand uit te roepen.


Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

GroenLinks strijdt al sinds haar oprichting voor de noodzakelijke aanpak van klimaatverandering. Ook nu het klimaatprobleem de afgelopen tijd is overschaduwd door de coronacrisis, blijft het wat ons betreft hard nodig dat er meer maatregelen komen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zit in het hart van onze partij. In de Tweede Kamer heeft onze fractie reeds twee keer voor een motie gestemd die de klimaatnoodtoestand uitriep. Helaas werd deze verworpen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Sindsdien hebben we daarom nog geen nieuwe actie ondernomen. Uiteraard kijken we naar kansen om dit wel te doen. Ook in het Europees Parlement en verschillende gemeenten steunde GroenLinks het uitroepen van de klimaatnoodtoestand.

12 juni 2020 Klimaatdoelstellingen gelden voor de gehele overheid

Verzoekt de programmacommissie van GroenLinks:

 • in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2021 op te nemen dat beleid en programma’s van de gehele overheid, inclusief instanties waar de overheid het merendeel van de aandelen heeft, moet bewijzen bij te dragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

De programmacommissie heeft in lijn met de motie de volgende passage opgenomen: “De Nederlandse overheid wordt een groene koploper. In het subsidie-, onderzoeks-, investerings-, aanbestedings- en inkoopbeleid van de overheid en staatsdeelnemingen bouwt de overheid fossiele activiteiten af en gaan we voldoen aan de doelstellingen van het klimaatkoord van Parijs. Het topsectorenbeleid wordt uitsluitend ingezet voor groene en digitale innovaties.”

12 juni 2020 Houtige biomassa is geen schone energiebron

Spreekt zich uit:

 • om energie uit houtige biomassa niet langer als duurzame hernieuwbare energie aan te merken.

Verzoekt:

 • de programmacommissie dit in het verkiezingsprogramma als standpunt op te nemen.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Beide moties zijn aangenomen, waarbij motie vier het meest vergaand is. De programmacommissie heeft in lijn met deze motie de volgende passage over biomassa opgenomen: “GroenLinks is tegenstander van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte. We willen geen nieuwe biomassacentrales en geen bijstook van biomassa in kolencentrales. Bestaande biomassacentrales faseren we uit. We gebruiken biomassa als een waardevolle grondstof voor onder andere papier en plastic en voor toepassingen in de circulaire chemie en bouw.”

12 juni 2020 Biomassa

Spreekt zich uit:

 • tegen het verbranden van hele bomen voor energieopwekking, tegen het gebruik van biomassa voor elektriciteitsopwekking, voor het instellen van een moratorium op nieuwe biomassacentrales, tegen SDE subsidies op houtige biomassa en tegen het aanmerken van houtige biomassa als duurzaam totdat er een strikt nieuw duurzaamheidskader voor gebruik van biomassa is.

Verzoekt de programmacommissie Tweede Kamer:

 • in het verkiezingsprogramma op te nemen dat er een verbod komt op het in Nederland importeren van biomassa uit landen die niet deelnemen aan het klimaatakkoord van Parijs en biomassa die niet voldoet aan de strengste eisen op het gebied van cascadering en duurzaamheid;

 • hiertoe in het verkiezingsprogramma de noodzakelijke aanscherpingen op de duurzaamheidskaders van de SER en de regering op te nemen, zoals een duidelijke limiet op de totale hoeveelheid biomassa die in Nederland wordt gebruikt, een strikte cascadering waarbij energieopwekking pas op de laatste plaats komt, strikte afstands- en duurzaamheidscriteria die de biodiversiteit bevorderen en/of een CO2-emissiefactor voor biomassa van minstens 15 gram per kWh.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Beide moties zijn aangenomen, waarbij motie vier het meest vergaand is. De programmacommissie heeft in lijn met deze motie de volgende passage over biomassa opgenomen: “GroenLinks is tegenstander van het gebruik van biomassa voor het opwekken van elektriciteit en warmte. We willen geen nieuwe biomassacentrales en geen bijstook van biomassa in kolencentrales. Bestaande biomassacentrales faseren we uit. We gebruiken biomassa als een waardevolle grondstof voor onder andere papier en plastic en voor toepassingen in de circulaire chemie en bouw.”

12 juni 2020 Stop mensenrechtenschendingen West-Papoea

Spreekt uit dat:

 • de Nederlandse regering historische fouten heeft gemaakt omtrent de mensenrechten en het zelfbeschikkingsrecht van West-Papoea’s, zoals beschreven in het Drooglever rapport (An act of Free Choice | Engels | Paperback | 9781851687152 | Druk: 1 | december 2009)

Roept op:

 • aan het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie om samen op te trekken met Groenen uit (in ieder geval) Australië, Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en het Europees Parlement voor het zelfbeschikkingsrecht en de mensenrechten van de Papoea’s;

 • om via de Tweede Kamer de Nederlandse regering aan te sporen de lokale misstanden en mensenrechtenschendingen van de Indonesische regering te agenderen in de VN-mensenrechtenraad en andere relevante instituties en hierbij, in samenwerking met de ACP-Group of States Indonesië, op te roepen een VN-mensenrechtenmissie toe te laten op West-Papoea.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Onze woordvoerder Bram van Ojik heeft het initiatief genomen leden van Free West Papua Campaign te ontvangen in de Tweede Kamer om te spreken over mensenrechtensituatie in West-Papoea. Dit gesprek vond plaats op 18 november 2020. Daarnaast heeft Bram samen met Kamerleden van andere partijen schriftelijke vragen gesteld aan de minister over dit onderwerp.

12 juni 2020 Solidair met Europese arbeidsmigranten

Roept op:

 • vanuit de programmacommissie in samenwerking met de groepen zelf een integrale visie te ontwikkelen met betrekking tot het volwaardig meedoen van Europese arbeidsmigranten in de Nederlandse samenleving en deze in het aankomende verkiezingsprogramma te verwerken;
 • hierbij in ieder geval in te gaan op huisvesting, sociale (arbeids-)rechten, inclusie, het ontwikkelen van een sterk maatschappelijk middenveld en de rollen van de EU en werkgevers;
 • vanuit de Tweede Kamerfractie zich dit jaar al in te zetten voor de rechten van Europese arbeidsmigranten in Nederland.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

De programmacommissie heeft op verschillende momenten contact gehad met de indieners van de motie om ideeën uit te wisselen. Een door de indieners georganiseerde avond over en met Europese arbeidsmigranten, waarbij de programmacommissie ook aanwezig zou zijn, kon vanwege corona helaas niet doorgaan. In lijn met de motie heeft de programmacommissie het volgende punt opgenomen: “We versterken de positie van arbeidsmigranten door de koppeling van contracten voor werk, huisvesting en vervoer te verbieden en streng te handhaven op fatsoenlijk werkgeverschap. Gemeenten waar arbeidsmigranten werken, hebben de verantwoordelijkheid om voor goede huisvesting te zorgen. Provincies zien daarop toe. We zetten ons ervoor in dat arbeidsmigranten zelf en de organisaties die voor hen opkomen, beter worden gehoord.”

12 juni 2020 Coalitie welwillenden vluchtelingenkinderen

Roept gemeenteraden en lokale bestuurders op:

 • zich uit te spreken voor en zich aan te sluiten bij een landelijke Coalitie van Welwillenden, die het kabinet oproept om met spoed deze kinderen naar Nederland te halen;
 • zich vanuit deze coalitie in te spannen om opvangplekken, zorg en ondersteuning voor deze kinderen te creëren.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Het past binnen de rol van GroenLinks als progressieve partij om zich op alle mogelijke niveaus in te zetten voor de opvang van kwetsbare kinderen. Inmiddels hebben meer dan 180 gemeenten en vijf provincies zich aangesloten bij de Coalitie van Welwillenden, veelal mede op initiatief van GroenLinks-politici en bestuurders. GroenLinks Europarlementariër Tineke Strik zette zich vanuit het Europees Parlement in voor opvang, zorg en ondersteuning voor vluchtelingen in Griekenland.

12 juni 2020 Democratische ledenraadpleging zit in het DNA van onze partij

Roept het partijbestuur op:

 • de behoeften, wensen en ideeën over structurele en democratische ledenraadpleging onder GroenLinks-leden te inventariseren;
 • mede op basis van die inventarisatie uiterlijk op het eerstvolgende congres na het verkiezingscongres een voorstel aan de leden voor te leggen voor een actualisatie en versterking van de verschillende instrumenten voor ledenraadpleging, met bijbehorende aanpassing van statuten en het huishoudelijk reglement.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Leden hebben op verschillende manieren invloed op koers en besluitvorming in de partij. Het congres benoemt de leden van het partijbestuur en de toezichtraad en stelt verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten vast. Daarnaast is er de mogelijkheid een politiek referendum te initiëren en organiseerde het partijbestuur de afgelopen jaren enkele partijbrede discussies. Het partijbestuur heeft bovendien een nieuwe vorm geïntroduceerd om met leden en sympathisanten online en offline in gesprek te gaan: de GroenLinksGesprekken. We organiseerden op verschillende plekken in het land bijeenkomsten om leden te betrekken bij ideeënontwikkeling en standpuntbepaling. Op dit moment zijn we razend druk met de voorbereiding voor de Tweede Kamerverkiezingen, wat vanwege de coronacrisis veel vraagt van ieders creativiteit, improvisatievermogen en flexibiliteit. Na de aankomende Tweede Kamerverkiezingen kijken we opnieuw naar de verschillende instrumenten die we hebben voor ledenraadpleging en komen we met voorstellen voor mogelijke versterking en actualisatie daarvan.

12 juni 2020 Interne democratische versterking bij congresvoorbereiding

Verzoekt het partijbestuur:

 • een systeem te implementeren waarin alle leden hun ideeën voor moties/amendementen/voorstellen ruim van tevoren online kunnen indienen, waarop alle leden de kans hebben hun steun te verlenen, tot de bestaande deadline van 10 dagen voor het congres;
 • indieners van amendementen die door het presidium van ondergeschikte betekenis (categorie 1) worden geacht en door het partijbestuur worden verworpen, de kans te gunnen om via de voorgenomen elektronische ledenraadpleging hun amendement alsnog per stemming in categorie 2 te plaatsen en bij een meerderheid hiervoor deze tijdens het congres alsnog in stemming te brengen;
 • de nodige wijzigingen hiervoor in de reglementen voor te bereiden.

Motie aangenomen/verworpen

Verworpen

Status uitvoering

-

12 juni 2020 Neem het goede voorbeeld, op naar een echte Europese ledenpartij

Verzoekt het partijbestuur en de GroenLinkse EGP-delegatie:

 • binnen de EGP te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een structuur/werkvorm waarin de aanhang van groene Europese partijen meebeslist in de besluitvorming van de EGP;
 • hierbij te streven, in samenwerking met alle leden van de EGP, naar een interne democratiseringsslag alvorens de voorbereidingen voor de Europese verkiezingen in 2024.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

De EGP-delegatie heeft geëxperimenteerd met het breed delen van resoluties voor een EGP-council met de GroenLinks-leden. Onze leden kregen de mogelijkheid om te reageren en input te geven aan de EGP-delegatie voor eventuele amendementen op de resoluties. Ook heeft de EGP-delegatie bij de council van juni 2020 GroenLinks-leden en DWARS-ers de mogelijkheid geboden om aan te sluiten bij de centrale dag van de EGP. Op beide voorstellen kwam tot nu toe geen enkele reactie. De EGP-delegatie heeft nu een plan ter bespreking voorliggen met een aantal acties waar we in 2021 mee willen experimenteren. Nieuws hierover zal te vinden zijn op onze nieuwe websitepagina https://egp.groenlinks.nl/de-egp en vanaf begin 2021 mogelijk ook via social media en PLEK. 

12 juni 2020 Plan om onbetaalde arbeid te waarderen

Roept de Tweede Kamerfractie op:

 • het belang, de (economische) waarde en de omvang van onbetaalde arbeid in Nederland te laten onderzoeken en zichtbaar te maken;
 • een concreet voorstel te doen in de Tweede Kamer dat het mogelijk maakt mantelzorg en vrijwilligerswerk een meer gelijkwaardige status te geven en beter te waarderen;
 • een concreet idee uit te werken om onbetaalde arbeid beter te waarderen.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

In het nieuwe verkiezingsprogramma is opgenomen dat vrijwilligers en mantelzorgers de waardering krijgen die ze verdienen. Er komt een stimuleringsfonds om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen en we verhogen de onbelaste vrijwilligersvergoeding. Ook stellen we een uitbreiding van verlofregelingen voor.

12 juni 2020 GroenLinks laat je rode roots zien

Roept de programmacommissie op uit die onderscheidende kracht te putten en daarbij:

 • een heldere, inclusieve en inspirerende linkse sociaaleconomische agenda op te stellen die even ambitieus is als onze klimaatplannen;
 • deze sociaaleconomische agenda, net als de groene en inclusieve agenda’s, integraal onderdeel van het nieuwe verkiezingsprogramma en de speerpunten te maken.

Roept de landelijke fracties en het partijbestuur van GroenLinks op:

 • die onderscheidende kracht te allen tijde in ‘campagne’, politiek en publieke debat volmondig uit te dragen.


Motie aangenomen/verworpen
Aangenomen

Status uitvoering
We laten het graag aan het oordeel van de indieners van de motie en aan het congres om te beoordelen of het verkiezingsprogramma links genoeg is. De commissie is ervan overtuigd een uitgesproken groen en links programma te hebben geschreven, waarin onze kernwaarden op een actuele manier tot uitdrukking komen in ambities en concrete voorstellen.

12 juni 2020 Laat SCP & CPB basisinkomen 2.0 onderzoeken

Verzoekt de Tweede Kamerfractie:

 • zich in te zetten voor een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau naar de zachte kanten van het basisinkomen zoals (mentale) gezondheid, welzijn, houding t.o.v. de overheid, maatschappelijke betrokkenheid en criminaliteit;
 • zich in te zetten voor een onderzoek door het Centraal Planbureau naar de harde kanten van een budgettaire neutraal Basisinkomen 2.0.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Het SCP en CPB hebben een basisinkomen doorgerekend in de studie Kansrijk Armoedebeleid die na het congres is verschenen. In aanvulling daarop hebben we onze plannen voor basiszekerheid laten doorrekenen in het kader van het verkiezingsprogramma. In de plannen van GroenLinks worden o.a. nieuwe verzilverbare heffingskortingen geïntroduceerd, de zorgpremies verlaagd en het wettelijk minimumloon verhoogd. Verder vervallen veel van de bestaande heffingskortingen en aftrekposten en vervalt de zorgtoeslag. Zie hier de doorrekening: https://www.cpb.nl/notitie-doorrekening-herziening-belastingstelsel-groenlinks.

12 juni 2020 Partijstandpunt: tegen de verhuurderheffing

Spreekt uit:

 • dat GroenLinks tegen de verhuurderheffing is.

Doet de aanbeveling aan programmacommissie:

 • om volledige afschaffing, of een alternatief dat duurzaamheidsingrepen stimuleert door kortingen op de heffing, op te nemen in het verkiezingsprogramma;
 • om de verruiming van de grondslag van de verhuurderheffing te onderzoeken, zodat ook speculanten die minder dan 50 woningen en/of huurwoningen boven de liberalisatiegrens in bezit hebben de verhuurderheffing betalen.

Motie aangenomen/verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

GroenLinks was, is en blijft tegenstander van de verhuurderheffing. De programmacommissie heeft daarom in het programma de volgende passage opgenomen: “We schaffen de verhuurderheffing af. De vrijgekomen middelen investeren woningcorporaties volledig in de bouw en het beheer van voldoende betaalbare woningen, de leefbaarheid van wijken en de verduurzaming van woningen.”

12 juni 2020 Verrijking van onze diversiteit

Spreekt uit:

 • dat er extra aandacht moet worden besteed aan de verhouding tussen Randstad en regio, stad en dorp/platteland in politiek personeelsbeleid en in de kandidatenprofielen voor Tweede Kamerleden.

Roept het partijbestuur op:

 • om de kandidatencommissie Tweede Kamer de opdracht te geven om bij het samenstellen van de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021, naast geschiktheid van kandidaten voor het Tweede Kamerlidmaatschap, rekening te houden met de verhoudingen:
  • man, vrouw en andere genderidentiteiten;
  • kandidaten uit de Randstad vs. buiten de Randstad;
  • westers vs. niet-westerse achtergrond;
  • kandidaten met een academische achtergrond vs. kandidaten met een niet-academische achtergrond;
  • kandidaten met een variatie in seksuele gerichtheid. 

Status uitvoering

De motie sluit aan bij de opdracht van het partijbestuur aan de kandidatencommissie Tweede Kamer en bij ons politiek personeelsbeleid en scoutingsbeleid. In de opdracht wordt de commissie gevraagd een lijst samen te stellen die divers is wat betreft gender, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en regionale spreiding. Inmiddels is de conceptlijst voor de Tweede Kamer gepresenteerd: 60% van de kandidaten op de lijst is vrouw en 40% van de kandidaten heeft een bi-culturele etnische achtergrond. Ook scoort de advieslijst op andere diversiteitsaspecten hoger dan eerdere kandidatenlijsten, zoals regionale spreiding, LHBTQI+ en leeftijd. Dit geldt zowel voor de top van de lijst, als voor de lijst als totaal. Het partijbestuur is trots op deze eigentijdse en ijzersterke lijst. Dit betekent niet dat de opdracht hierbij stopt, er volgt een evaluatie van het sollicitatieproces. Verder zijn we intern ook bezig met het versterken van ons beleid op het gebied van diversiteit en inclusie, met ondersteuning van ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

12 juni 2020 Jonge kandidaten op de lijst

Roept de kandidatencommissie:

 • op waar mogelijk te kiezen voor jonge kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en te streven naar minstens één kandidaat jonger dan 30 jaar op een verkiesbare plek.

Status uitvoering

-

12 juni 2020 Eerlijke vergoeding voor stagiairs

Roept het partijbestuur op:

 • de stagevergoeding van haar stagiairs te verhogen.

Status uitvoering

De vergoeding voor stagiairs bedraagt per 1 januari 2021 € 325 per maand. Daarnaast worden reiskosten met het OV vergoed. Als een stage langer duurt dan vijf maanden wordt de maandelijkse vergoeding verhoogd naar € 425 per maand. Deze bedragen zijn voor alle stagiairs van MBO, HBO en WO gelijk en gelden voor vier dagen per week. De stagevergoeding van het Landelijk Bureau is gelijk aan de vergoeding in de Tweede Kamer. Uit cijfers van FNV en CNV blijkt dat wij boven het gemiddelde vergoeden.

12 juni 2020 Omnivoor? Geef het door.

Roept het partijbestuur, de fractie en de afdelingen op:

 • bij de catering van GroenLinks-ledenbijeenkomsten te kiezen voor opties met zo min mogelijk dierlijke producten. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt wanneer dit praktisch onhaalbaar blijkt, wanneer dierlijke producten nodig zijn vanwege een allergie of dieet of wanneer mensen hier expliciet om vragen bij het aanmelden.

Status uitvoering

Helaas hebben we vanwege corona weinig bijeenkomsten kunnen organiseren, maar waar dat kan kiezen we voor plantaardig. Ook heeft het partijbestuur de afdelingen laten weten dat het deze motie ondersteunt en hen gewezen op de inhoud ervan.

12 juni 2020 Draagvlak voor regeringsdeelname

Roept op:

 • als regeringsdeelname van GroenLinks aan de orde is een (online) ledencongres te organiseren waar leden de kans krijgen om voor of tegen regeringsdeelname te stemmen;
 • het eerstvolgende congres een wijzigingsvoorstel te doen voor de reglementen om het voorleggen van regeringsdeelname aan de leden daarin te veranderen.

Status uitvoering

Er ligt een wijzigingsvoorstel voor de reglementen klaar, maar omdat we op het aankomende online congres alle tijd nodig hebben om ons verkiezingsprogramma te kunnen bespreken, hebben we alle reglementswijzigingen uitgesteld naar een volgend congres. Dit laat onverlet dat als na de TK-verkiezingen van 2021 regeringsdeelname aan de orde is, dit ter instemming wordt voorgelegd aan de leden.

12 juni 2020 Bestaanszekerheid en participatie

Verzoekt het de programmacommissie:

 • in het verkiezingsprogramma met voorstellen te komen voor het versterken van bestaanszekerheid, bijvoorbeeld door een herstructurering van de bijstand, belasting en toeslagen en de Participatiewet.

Status uitvoering

De programmacommissie heeft de strekking van deze motie zeer ter harte genomen. Het derde hoofdstuk van het verkiezingsprogramma staat voor een groot deel in het teken van het versterken van de bestaanszekerheid en de participatie van mensen. Een aantal van de maatregelen die we voorstellen: het verhogen van het minimumloon, de bijstand en de AOW; het vereenvoudigen van het toeslagensysteem door de kinderopvangtoeslag en de zorgtoeslag overbodig te maken; meer mogelijkheden voor bijverdienen en het volgen van een opleiding wanneer je een bijstandsuitkering hebt; een startkapitaal van 10.000 euro voor iedere jongere; het vaste contract wordt weer de norm; het invoeren van een crisisinkomen in deze coronatijd; het hervormen van de participatiewet.

12 juni 2020 Geen publieke steun fossiel

Verzoekt de programmacommissie van GroenLinks:

 • in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2021 voorstellen op te nemen om alle financiële en diplomatieke overheidssteun voor fossiel gerelateerde projecten in Nederland en het buitenland snel te beëindigen.

Status uitvoering

De programmacommissie heeft deze motie op twee punten in het programma verwerkt: in de eerste paragraaf van H1 waar we zeggen: “De Nederlandse overheid wordt een groene koploper. In het subsidie-, onderzoeks-, investerings-, aanbestedings- en inkoopbeleid van de overheid en staatsdeelnemingen bouwt de overheid fossiele activiteiten af en gaan we voldoen aan de doelstellingen van het klimaatkoord van Parijs. Het topsectorenbeleid wordt uitsluitend ingezet voor groene en digitale innovaties.” en in de derde paragraaf van H5: “De Nederlandse overheidsfinanciering van export is fossielvrij in 2025.”

12 juni 2020 Krimp vliegverkeer vanaf de nationale en regionale luchthavens

Spreekt uit dat:

 • krimp van de luchtvaart in Nederland vanaf nationale en regionale luchthavens noodzakelijk is voor verbetering van het leefklimaat;

Doet de aanbeveling:

 • aan de programmacommissie van de Tweede Kamer van GroenLinks om deze uitspraak mee te nemen in het opstellen van het verkiezingsprogramma 2021-2025.

Status uitvoering

In de derde paragraaf van H1 van het verkiezingsprogramma stelt de programmacommissie over de luchtvaart: “We stoppen korte vluchten waarvoor de trein een alternatief is en vullen de vrijkomende ruimte niet op met andere bestemmingen. Lelystad Airport gaat niet open. Schiphol en de regionale vliegvelden worden kleiner en concentreren zich op de luchtvaart die voor Nederland belangrijk is.” en we zeggen expliciet: “De luchtvaart moet verplicht en wettelijk afdwingbaar geluidsoverlast en uitstoot van stikstof en (ultra)fijnstof verminderen en voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaart kan en mag niet terug naar het niveau van voor corona.” Hiermee laten we er als GroenLinks geen misverstand over bestaan: de luchtvaart moet krimpen.

12 juni 2020 Solidariteit met Koerden en groepen die onderdrukt worden in Noord-Syrië

Roept op:

 • vanuit het partijbestuur en Tweede Kamerfractie de lijn van solidariteit richting de Koerden en alle andere groepen die onderdrukt worden in Noord-Syrië te blijven volgen en een integrale visie te vormen over hoe via buitenlandbeleid steun aan hen kan worden geboden;
 • zich in de Tweede Kamer in te blijven zetten voor het sanctioneren van Turkije bij aanhoudende en toenemende invasies in Noord-Syrië;
 • hierbij in het bijzonder de mogelijkheden te bekijken voor economische en diplomatieke sancties, naast de huidige militaire sancties.

Status uitvoering

-

12 juni 2020 GroenLinks en Nederland als drijvende kracht in de 'Conference on the future of EU'

Verzoekt:

 • de Tweede Kamerfractie het voortouw te nemen in het bepalen van de Nederlandse positie betreffende verdragswijziging, en te komen tot een breed gedragen visie, bijvoorbeeld door de instelling van een tijdelijke Kamercommissie Europese Democratische Vernieuwing;
 • het bestuur en de EGP delegatie om zich samen met andere Europese groene partijen in te spannen voor een proactieve en progressieve houding in andere EU-lidstaten en hun parlementen.

Status uitvoering

De conferentie 'the Future of Europe' is vanwege Corona een aantal keer uitgesteld en op dit moment is er nog geen conferentie in het vooruitzicht. Wel wordt nu een taskforce opgezet vanuit de EGP, waar GroenLinks een afgevaardigde zal hebben. Op 9 december is de eerste bijeenkomst. Daar wordt ook de basis gelegd voor een resolutie over de positie van de Groene Partijen bij de conferentie 'the Future of Europe'. Deze resolutie wordt op de EGP-council van de de lente 2021 verwacht. We blijven monitoren wat de ontwikkelingen zijn rondom de "Conference on the Future of Europe" en spelen daar op dat moment op in.

23 januari 2021 We spelen open kaart of we spelen niet

Roept eventuele onderhandelaars namens GroenLinks en alle Kamerleden op om, bij de volgende formatie en in het parlement, te zorgen dat:

 • GroenLinks in een eventuele kabinetsformatie er alles aan doet om meer openheid richting parlement, journalistiek en burgers te bewerkstelligen.
 • Deze hersteloperatie naar een open overheid een randvoorwaarde is voor regeringsdeelname van GroenLinks.

Roept eventuele toekomstige GroenLinks bewindspersonen op:

 • De principes van een open overheid immer te respecteren.
 • Niet de minimale maar de maximale openheid zal betrachten.
 • Daarbij zo veel mogelijk herleidbare informatie te (laten) noteren, binnen de kaders van wet- en regelgeving en met inachtneming van privacy van betrokkenen.
 • Daarbij bij WOB- en vergelijkbare verzoeken hun uiterste best te doen om, binnen de kaders van wet- en regelgeving en met inachtneming van privacy van betrokkenen, zo openlijk mogelijk informatie te verschaffen.

Roept de Eerste en Tweede Kamerfracties van GroenLinks op:

 • Parallel aan de formatieonderhandelingen zo breed mogelijke steun te vergaren onder potentiële regeringspartijen en oppositiepartijen voor een open overheid.

Motie aangenomen/verworpen:
Aangenomen

16 februari 2019 Geen belemmeringen voor verandering

Verzoekt het bestuur van GroenLinks om te inventariseren hoe het congres toegankelijker gemaakt kan worden voor alle GroenLinks leden, en om daarbij specifiek te onderzoeken

 • te inrichting van kinderopvang
 • de inrichting van een rustruimte
 • de faciliteiten voor participatie op afstand

zodat meer leden, die nu belemmeringen ervaren, kunnen deelnemen aan het congres.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

16 februari 2019 Vergoeding dierlijke producten

Roept het bestuur, de afdelingen en de leden op om geen dierlijke producten meer aan te schaffen op kosten van GroenLinks.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen

Status uitvoering

nvt

16 februari 2019 Inclusiviteit

Roept het partijbestuur op om inclusiviteit een centrale plaats te geven in het partijbrede beleid en daarbij in ieder geval:

 • De landelijke scoutingcommissie opdracht te geven diversiteit als harde eis mee te nemen in het zoeken naar talent;
 • In opdrachten voor kandidatencommissies diversiteit als belangrijke voorwaarde mee te geven, inclusief een evaluatie achteraf over hoe hieraan uitvoering is gegeven;
 • De GroenLinks Academie opdracht te geven inclusiviteit een centrale plaats te geven in de werving van kandidaten voor ZiGL en in trainingsprogramma’s voor afdelingsbesturen en kandidatencommissies;
 • Lokale en provinciale afdelingen op te roepen een inclusiviteitsplan op te stellen en de afdelingen daarbij te ondersteunen.

En zich verder tot het uiterste in te spannen om GroenLinks inclusiever te maken.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

Het partijbestuur werkt hard aan een inclusieve organisatie en representatie van GroenLinks op alle niveaus. Een aantal lokale afdelingen ontplooit succesvolle initiatieven, er is op het Landelijk Bureau een projectleider Inclusiviteit aangenomen en we zijn gestart met een traject voor inclusief werven. Dit zijn belangrijke stappen, maar we kunnen als partij alleen inclusiever worden als we daar aandacht voor hebben in alles wat we doen.  

16 februari 2019 Grenzen aan promotie

Roept het bestuur op om geen mails meer namens GroenLinks te verzenden waarin mensen worden aangesproken als vrouw of man.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

-  

16 februari 2019 Afschaffen geslachtsregistratie

Roept het partijbestuur op om te stoppen met het registreren van de gender en/of het geslacht van GroenLinks leden.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen

Status uitvoering

-  

16 februari 2019 Discussie over het leenstelsel

Roept het partijbestuur op om een partijbrede discussie te organiseren over verschillende vormen van studentfinanciering, zodat studeren toegankelijk blijft. Studeren moet mogelijk zijn onafhankelijk van portemonnee, achtergrond en studiepad. Daarbij wordt het wetenschappelijk bureau de Helling betrokken om onderzoek te doen naar alternatieven, zoals het studiebijslag en studietakssysteem, en organisaties met expertise uitgenodigd zoals het ISO en de LSVb. De programmacommissie wordt aangemoedigd om kennis te nemen van die discussie en op basis daarvan het standpunt te vormen voor het programma voor het volgende verkiezingsprogramma.

In de tussentijd blijven de fracties van de Tweede Kamer en Eerste Kamer zich inzetten voor herstel van beloftes en in de Eerste Kamer eist de fractie dat minstens één van de gebroken beloftes wordt hersteld door de nieuwe investeringen als het kabinet steun zoekt in het hoger onderwijsdossier.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

De GroenLinks-fracties in de Tweede en Eerste Kamer hebben zich afgelopen jaren ingezet voor het herstellen van de beloftes die zijn gedaan bij invoering van het leenstelsel. Zij zullen dit blijven doen, ook als het kabinet steun zoekt binnen het hoger onderwijs-dossier. De fracties zien de motie als ondersteuning van de koers. Het partijbestuur constateert dat het leenstelsel het verdient om besproken te worden bij het bepalen van een standpunt voor het volgende programma voor de Tweede Kamerverkiezingen.

16 februari 2019 BDS

Spreekt uit

 • Dat BDS een geoorloofd middel is om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor rechtvaardigheid.

Roept de GroenLinks parlementariers op om

 • Alert te zijn op pogingen om BDS in enig land strafbaar te stellen en zich krachtig tegen zulke pogingen te verzetten
 • Actie te ondernemen om de EU-landen waar wel al sprake is van een BDS-verbod te bewegen dit ongedaan te maken.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen

Status uitvoering

De GroenLinks TK-fractie hecht groot belang aan het naleven van het internationaal recht en aan respect voor mensenrechten. In het Israëlisch- Palestijnse conflict krijgen met name het onevenredige gebruik van geweld en intimidatie , de bouw van nederzettingen en de economische belemmeringen die de Palestijnen onevenredig hard raken prioriteit. Door middel van Kamerdebatten en parlementaire activiteiten vraagt GroenLinks hier regelmatig aandacht voor, met als doel de Nederlandse positie en het handelen ten aanzien van het conflict evenwichtiger te krijgen. We zetten ons in voor vrijheid van meningsuiting als een kernwaarde in een gezonde democratie. We verzetten ons tegen het verbieden van standpunten, los van de vraag of we het met die standpunten al of niet eens zijn.

25 februari 2018 Diversiteit in het gemeentebestuur

Roept alle afdelingen van GroenLinks op bij hun voordracht van wethouder(s) verantwoordelijkheid te nemen voor diversiteit in het gemeentebestuur.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Diversiteit is expliciet onderdeel van de portefeuille van een bestuurslid. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat kandidatencommissies op alle niveaus bij werving en selectie ook aandacht moeten besteden aan diversiteit. Uit recent onderzoek blijkt dat het percentage vrouwelijke wethouders na de GR18 is gestegen, en dat 47% van de GroenLinks wethouders een vrouw is. 16 wethouders zijn jonger dan 40.

25 februari 2018 Jongeren voor wethouder

Roept alle lokale afdelingen van GroenLinks op zoveel mogelijk te kiezen voor jonge wethouders bij collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

16 GroenLinks wethouders waren bij de start van hun periode jonger dan 40.

25 februari 2018 Interne deliberatieve democratie

Roept het partijbestuur op: Een voorstel te doen voor opname van het principe van deliberatieve democratie in de statuten van GroenLinks; Voorstellen te doen voor een formelere status van de werkgroepen in het huishoudelijk reglement als ogen en oren van GroenLinks in de samenleving bij meningsvorming over voor de partij relevante onderwerpen van discussie; Regels op te stellen over lidmaatschap, representatieve samenstelling uit geledingen in de maatschappij en werkwijze van de werkgroepen, alsmede mogelijkheden van betrokkenheid van geïnteresseerden en de wijze en frequentie van rapportage aan bestuur en congres; Zorg te dragen voor professionele secretariële en communicatieve ondersteuning van de werkgroepen.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen

Status uitvoering

25 februari 2018 Aandacht voor onderwijs

Roept alle afdelingen van GroenLinks op zich in te zetten voor kwalitatief en toegankelijk (voorschools) onderwijs teneinde de kansen van alle kinderen en jongeren maximaal te bevorderen.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Dit wordt niet centraal gemonitord. 

25 februari 2018 Tabaksindustrie

Roept haar volksvertegenwoordigers op actief te werken aan wet- en regelgeving om roken te ontmoedigen en zo spoedig mogelijk uit te bannen.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

In het verkiezingsprogramma van 2017 is hier een passage over opgenomen.

17 december 2016 Geen casinoreferendum

De telling van een referendum hoort niet gepaard te gaan met het element van een loterij. Wij willen geen casinoreferendum.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

-

17 december 2016 Cisgenese

In Nederland wordt gestreefd naar landbouw die vrij is van genetische modificatie inclusief cisgenese en nieuwe GGO technieken, en dat GroenLinks zich uitspreekt voor onderzoek naar innovatieve natuurlijke methodes om tot duurzame landbouw te komen.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

-

17 december 2016 Ledenraadpleging

Dat het partijbestuur al mooie stappen heeft gezet bij het vormgeven van de ledenparticipatie, maar dat er dringend een vervolgstap nodig is en Roept het Partijbestuur op om te kiezen voor het invoeren van een effectieve, herhaalbare LEDENRAADPLEGING als instrument om de ledenparticipatie te versterken. En laat hierbij de volgende criteria meewegen: Er ligt een duidelijke vraag ten grondslag aan de raadpleging met noodzaak voor beantwoording; De vertegenwoordiger blijft eindverantwoordelijk en koppelt terug naar belanghebbenden; Diversiteit van deelnemers wordt gewaarborgd, waardoor het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden o.a. input van binnen en buiten de partij, inhoudelijke deskundigen en praktijkervaringen, diverse oplossingsrichtingen; Een gestructureerde werkwijze wordt gebruikt met duidelijke spelregels; Toepasbaarheid in kleine en grote groepen deelnemers;

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

-

17 december 2016 Zittend Kamerlid niet meer van de kandidatenlijst

Het Congres stelt voor een zittend Kamerlid, dat naar behoren gefunctioneerd heeft, niet meer af te voeren van de kandidatenlijst. Een onverkiesbare plaats blijft vanzelfsprekend mogelijk.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

-

17 december 2016 Oekraine

Dat de GroenLinks Fracties van de Tweede en Eerste Kamer bij deze worden opgeroepen te zijner tijd te stemmen voor het ratificeren van het “Oekraïne-Verdrag met appendix”.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Zowel de Tweede als de Eerste Kamerfractie hebben ingestemd met het verdrag tijdens stemming in de respectievelijke Kamers.

17 december 2016 Regenbooggezinnen

Draagt het partijbestuur en de (toekomstige) fracties van de Eerste en Tweede Kamer op het advies van de staatscommissie in letter en geest tot uitvoering te brengen.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

GroenLinks heeft in 2017 het Roze Stembusakkoord ondertekend, dat pleit voor een wet in lijn met het advies van de staatscommissie.

De Justitiecommissie heeft op een hoorzitting georganiseerd over de uitkomsten van de Staatscommissie herijking ouderschap. GroenLinks speelde daar een actieve rol in. Bij de totstandkoming van kabinet Rutte III zijn de coalitiepartijen met elkaar overeen gekomen dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen van invoering van meerouderschap op het familierecht. Zéér ongewenst, maar de coalitie kan hiermee verdere voortgang in de totstandkoming van een wettelijke regeling van het regenbooggezin traineren. Onze Tweede Kamerfractie blijft zich inzetten om het advies van de staatscommissie tot uitvoering te brengen.

23 april 2016 Kolencentrales niet op warmtenet

Het congres spreekt uit dat het onwenselijk is, dat kolencentrales worden aangesloten op het warmtenet.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De GroenLinks-fractie zet zich waar mogelijk in voor het sluiten van alle kolencentrales. Het aansluiten van een kolencentrale aan een warmtenetwerk werkt dit tegen, aangezien er dan een prikkel komt om de kolencentrales open te houden. De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer zal zich dan ook uitspreken tegen voorstellen die dit beogen.

23 april 2016 Associatieverdrag EU-Israel

Het congres spreekt uit dat het blij is met deze inzet van de fracties, en roept de fracties op de ingezette lijn onverminderd voort te zetten.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De Tweede Kamerfractie heeft de lijn onverminderd voortgezet in debatten en vragen aan de minister.

23 april 2016 Turkije

Spreekt uit dat alle betrokkenen, Nederland, de EU en Turkije verantwoordelijkheid dragen voor het handhaven van mensenrechten en de toepassing van de het VN-Vluchtelingenverdrag. Roept de GroenLinks fracties in de Tweede Kamer en het Europese Parlement op; er bij de regering en de Europese Commissie op aan te dringen dat bij toekomstige diplomatieke stappen de handhaving van de mensenrechten, de rechtvaardige behandeling van vluchtelingen en de hervatting van het vredesproces met de Koerden als voorwaarden worden gesteld voor verdere samenwerking met Turkije en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De Tweede Kamerfractie heeft handhaving van mensenrechten, de positie van vluchtelingen en de strijd tussen Turkije en de Koerden aan de orde gesteld. Sinds de motie zijn de betrekkingen tussen Nederland en Turkije bekoeld en is de samenwerking teruggeschroefd.

Ook in het Europees Parlement heeft onze delegatie en de Groene fractie zich nadrukkelijk laten horen op dit thema.

23 april 2016 Onvoorwaardelijk basisinkomen als onvermijdelijke utopie

Roept het bestuur van GroenLinks op: de visie op het onvoorwaardelijk basisinkomen te verbinden met gelijkwaardige participatie, sociale zekerheid en de veranderende arbeidsmarkt en dit op te nemen in het concept verkiezingsprogramma, de experimenten regelvrije bijstand te plaatsen in lijn met experimenten onvoorwaardelijk basisinkomen, In het verkiezingsprogramma het streven naar experimenten met regelvrije bijstand en experimenten met het onvoorwaardelijk basisinkomen op te nemen. En roept de Tweede Kamerfractie op: De gemeentelijk experimenteerruimte omtrent regelvrije bijstand en OBI verder uit te breiden bij zowel Sociale, Binnenlandse als Economische Zaken, en gaat over tot de vernieuwende basisorde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

23 april 2016 Instelling ombudspersoon van toekomstige generaties

Spreekt uit dat GroenLinks voorstander is het opnemen van het recht op duurzame ontwikkeling en een gezond leefmilieu in de grondwet en het instellen van een ombudspersoon voor toekomstige generaties om deze grondrechten te bewaken. Ze roept de Kamerfractie op om de ombudspersoon voor toekomstige generaties nogmaals kracht bij te zetten in haar parlementaire werk. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Dit punt is opgenomen in het verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017-2021 en wordt uitgedragen door de fractie.

23 april 2016 Meer Europese democratie begint bij beter onderwijs

Het congres spreekt uit dat beter onderwijs over de werking en de geschiedenis van de Europese Unie noodzakelijk te vinden, ter politieke emancipatie van (jonge) burgers. Ze roept de Tweede Kamerfractie op zich in te zetten voor wettelijke verankering van beter onderwijs over de werking en geschiedenis van de Europese Unie. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Op dit moment (begin 2018) wordt in het onderwijsveld gesproken over een nieuw curriculum. Dat is reden voor de Tweede Kamer om terughoudend te zijn. Zodra de uitkomsten hiervan worden behandeld in Kamer zal dit wanneer nodig worden  ingebracht.

23 april 2016 Artikel 1 van de Grondwet

[Het congres] roept op: De Tweede Kamerfractie van GroenLinks om via de minister van onderwijs te bevorderen dat kennis over in het bijzonder Artikel 1 van de grondwet daadwerkelijk in de (basis-) onderwijsdoelstellingen wordt opgenomen; De Tweede Kamerfractie van GroenLinks om via de minister van Wonen en Rijksdienst te bevorderen dat in alle Rijksgebouwen met publieksfuncties Artikel 1 prominent en letterlijk ‘in beeld’ komt voor publiek; Aan de huidige provinciale fracties van GroenLinks een initiatiefvoorstel/motie in te dienen om Artikel 1 prominent in beeld te brengen in de hal van Provinciehuizen en andere provinciale overheidsgebouwen; Aan de gemeenteraadsfracties van GroenLinks voor de volgende verkiezingen van maart 2017 in hun gemeenten een initiatiefvoorstel/motie in te dienen om tenminste in de hal van stad-/gemeente huizen Artikel 1 prominent in beeld te brengen en in andere relevante gemeentelijk gebouwen met publieksfuncties; Via de Colleges van B&W aan de scholen/universiteiten en andere relevante lokaalgevestigde maatschappelijke organisaties een soortgelijk verzoek te doen om Artikel 1 prominent in publieke ruimten zichtbaar te maken. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

23 april 2016 Professionalisering verslaglegging congresmoties

Roept het Partijbestuur op om een openbaar en transparant motieopvolgsysteem te maken, waarin minimaal wordt vermeld de originele motietekst, de uitslag van de stemming op het congres en een update hoe het met de concrete uitvoering van de betreffende motie staat. Liefst met terugwerkende kracht, maar in ieder geval met ingang vanaf dit congres.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Er is een pagina ingericht waarmee alle ingediende moties van de congressen tot en met 3 maart 2013 terug te vinden zijn, de beslissing van het congres, en waar relevant de uitvoering.

23 april 2016 RozeLinks Europride

Spreekt uit dat GroenLinks tijdens en in de aanloop naar Europride2016 zichtbaar moet zijn als partij die zich inspant voor LHBT rechten in Europa. En roept het Partijbestuur en lokale afdelingen op om tijdens de Europride een regenboog vlag aan de gevel van het partijbureau te hangen of een andere regenboogvlagactie te organiseren. Tijdens de Europride op de website een regenboogvlag te laten zien. De mogelijkheden te onderzoeken om middelen beschikbaar te stellen om een aantal LHBT-activisten tijdens de Europride 2016 naar Nederland te laten komen om, o.a. door mee te varen op de Rozelinks/GroenLinks Canalparade boot, samen met ons de aandacht te vestigen op een nog altijd zeer nodige strijd. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Heel veel afdelingen doen mee aan acties voor LHBT rechten in hun regio en daarbuiten.

23 april 2016 Motie gevolgen Leenstelsel – Monitor beleidsmaatregelen

Spreekt uit dat GroenLinks direct actief werk moet maken van de toegankelijkheid van het onderwijs en daarbij pleit voor passende maatregelen voor de gedupeerde groepen. Roept de beide Kamerfracties op om direct actief werk maken van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en daarom zullen de Kamerfracties actief gaan pleiten voor passende maatregelen voor de bovengenoemde gedupeerde groepen. Daarom te komen met voorstellen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs actief verbeteren. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Het collegegeld is de afgelopen jaren fors gestegen. GroenLinks wil dat dat gehalveerd wordt en gemaximeerd. Studenten met een functiebeperking krijgen een aanvullende beurs en de aanvullende beurs wordt voor studenten met minder daadkrachtige ouders verhoogd. De mogelijkheden om gebruik te maken van het studievoorschot worden uitgebreid van 30 jaar naar 40 jaar.

7 februari 2015 Toegankelijk hoger onderwijs

Spreekt uit dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs van groot belang is. En roept de Kamerfractie op om zich in te zetten barrièremaatregelen in het onderwijs sterk te reduceren, de medezeggenschap te versterken en de rechtspositie van studenten beter te waarborgen, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Dit punt stond in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. De fractie heeft dit punt op meerdere manieren in de praktijk gebracht. Onder andere door een motie om selectiekosten in het hoger onderwijs tegen te gaan en het Bindend Studie Advies af te schaffen. De fractie gaf  steun aan de bezetters van het Maagdenhuis en heeft meerdere moties ingediend om de positie van de medezeggenschap te verbeteren.

7 februari 2015 Ledenraad

Spreekt uit dat een voorziening nodig is die de ledeninbreng regelt zolang en voor zover de in art. 13 genoemde regeling niet operationeel is of, naar het oordeel van de leden, niet of onvoldoende blijkt te functioneren; aan de voorwaarden die het Congres van 3 maart 2013 heeft verbonden aan de definitieve opheffing van de Partijraad thans niet is voldaan waardoor deze definitieve opheffing prematuur en ongegrond is. Draagt het Partijbestuur op een voorstel te doen voor een nieuw op te richten Ledenraad die de volgende taken heeft: het voeren van het interne politieke debat; het voeren van debat met Partijbestuur en fracties over het door hen gevoerde beleid; het geven van zwaarwegende adviezen aan Partijbestuur en fracties, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

-

7 februari 2015 Lager collegegeld

Roept de Kamerfractie op om zich in te zetten om het collegegeld voor studenten omlaag te brengen; actief voorstellen te doen om de hoogte van het collegegeld voor het volgen van een tweede studie terug te brengen naar het wettelijke tarief. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Dit punt was opgenomen in het verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017 en de fractie heeft voor collegegeldverlaging gepleit in de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de fractie het voorstel gedaan om het collegegeld voor alle lerarenopleidingen te verlagen, niet alleen voor de pabo-opleidingen. Dit voorstel kreeg direct steun van de minister. Tevens heeft onze fractie voorgesteld om studenten die al een diploma  in de zorg of het onderwijs hebben, altijd het ‘lage’ (wettelijke) collegegeld te laten betalen.

7 februari 2015 Effecten van het leenstelsel

Spreekt uit dat GroenLinks als sociale partij niet kan toestaan dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verslechtert. Roept de beide Kamerfracties op de effecten van de Wet studievoorschot hoger onderwijs voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nauwlettend in de gaten te houden. In het bijzonder wat betreft studenten met een functiebeperking en wat betreft de doorstroom uit het MBO. Zich te informeren of instellingen gelden uit het profileringsfonds inderdaad aanwenden om de toegankelijkheid te borgen. Indien na invoering van het studievoorschot er ernstige signalen zijn van verslechterde toegankelijkheid, daarop initiatief te nemen door het aandragen van voorstellen voor verbetering. Dit wordt vanaf twee jaar na invoering bezien, om eventuele invoeringseffecten te filteren.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De fractie heeft gepleit voor het verbeteren van de aanvullende beurs en heeft zich verzet tegen de plannen uit het regeerakkoord om de rentevoorwaarden te verslechteren. Over de doorstroom vanuit het MBO hebben we een motie ingediend en wordt binnenkort in een debat dat door ons is gesteund, besproken. De komende periode wordt het debat gevoerd over de voorinvesteringen naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer, waarin staat dat niet alle middelen in het kader van de voorinvesteringen  aan de afgesproken doelen zijn uitgegeven. Wij zullen hier zeer kritisch op zijn en hebben in aanloop van dit debat Kamervragen hierover gesteld.

7 februari 2015 (On)vrijheid van meningsuiting bij westerse bondgenoten in het Midden-Oosten

Spreekt uit dat: Raif Badawi, de Turkse journalisten, de Egyptische strijders voor vrijheid en democratie en hun talloze medestanders in het Midden-Oosten onze steun verdienen; Roept de Kamerfractie op om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen: dat deze de betreffende regeringen daadwerkelijk en in het openbaar aanspreekt op de schendingen van de vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten; daarbij bereid is tot economische maatregelen jegens de betreffende landen, ook als deze onze eigen economie schaden.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De Tweede Kamerfractie heeft de regering bij elke gelegenheid aangespoord kritischer te zijn over mensenrechtenschendingen in onder meer Israël, Turkije en Saoedi-Arabië.

7 februari 2015 Stop Wapenhandel met het Midden-Oosten

Spreekt zijn afkeur uit over deze officiële handelsmissie, verzoekt de Tweede Kamerfractie van GroenLinks er bij de regering op gepaste wijze op aan te dringen de missie te annuleren en het wapenexportbeleid te herzien.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De Tweede Kamerfractie heeft in algemene zin haar ongenoegen geuit over de vele (wapen)handelsmissies naar het Midden-Oosten. Recent heeft de fractie de export van oude Nederlandse F-16’s naar Jordanië aangekaart, een land dat momenteel mede verantwoordelijkheid draagt voor de humanitaire ramp door het conflict in Jemen. Ook strijdt de huidige fractie voor een betere controle op naleving van mensenrechten bij wapenexport.

7 februari 2015 Stop militaire interventie in Irak

Roept de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer op haar standpunt ten aanzien van bombardementen door Nederlandse gevechtsvliegtuigen in Irak opnieuw te bezien gegeven de huidige situatie en de uitspraken van de partij met betrekking tot het al of niet steunen van militaire interventies.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

7 februari 2015 Vegetarisch eten op partijbijeenkomsten

Besluit dat GroenLinks niet langer geld besteedt aan vlees of vis en dus alleen vegetarisch eten serveert bij GroenLinks-activiteiten.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

Inmiddels wordt op het landelijk bureau alleen vegetarisch eten besteld. Ook bij activiteiten van GroenLinks wordt ten minste om hoofdzakelijk vegetarisch eten gevraagd. 

7 februari 2015 Motie herprioritering van diversiteit/inclusiviteit als één van de speerpunten van GroenLinks

Spreekt uit dat GroenLinks diversiteit/inclusiviteit zichtbaar moet herprioriteren als één van haar speerpunten; roept het Partijbestuur op om samen met de permanente campagnecommissie, de diversiteitswerkgroepen en andere betrokkenen binnen en buiten de partij het thema “GroenLinks staat voor een open en diverse samenleving” nader uit te werken. Roept de Kamerfracties op om inhoudelijk in het politiek handelen diversiteit/inclusiviteit meer zichtbaar te maken, en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De Tweede Kamerfractie heeft op meerdere manieren het bevorderen van diversiteit geagendeerd. Zo heeft GroenLinks gepleit voor meer diversiteit bij de politie, in de top van de overheid en onder mensen die werken in de culturele sector en hier moties over ingediend. Ook stelde de fractie discriminatie aan de orde, waaronder middels het indienen van moties over etnisch profileren door de politie, voor proeven met anoniem solliciteren en recenter door het aanvragen van een debat over discriminatie door uitzendbureaus.

7 februari 2015 Afschaffen sekseregistratie

Het congres besluit dat GroenLinks ernaar streeft om op termijn de verplichte registratie van geslacht in de gemeentelijke basisadministratie volledig af te schaffen.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Onze fractie heeft dit in juni 2015 voorgesteld in een debat in de Tweede Kamer, en het punt is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. 

Ook in het Roze Stembusakkoord 2017, dat door GroenLinks werd ondertekend, staat dat moet worden gestreefd naar zoveel mogelijk afschaffen van geslachtsregistratie door de overheid.

7 februari 2015 Quota voor de arbeidsmarkt

Roept op dat het Partijbestuur, de fractie van de Tweede Kamer en de permanente campagne commissie concrete voorstellen ontwikkelen om werkgevers, met de overheid voorop, een verplichting op te leggen tot het instellen van quota, passend bij de situatie op de arbeidsmarkt, voor werkzoekenden met een niet-Westerse achtergrond; om realisatie van deze quota te bevorderen door het instellen van flankerend beleid, zoals het bieden van expertise en stimuleringsmaatregelen. Als GroenLinks een voorbeeld te stellen door quota in te stellen voor kleurrijke GroenLinksers op zichtbare plaatsen binnen GroenLinks

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

7 februari 2015 Gelijkwaardige participatie

Spreekt uit dat de participatiesamenleving schreeuwt om het zichtbaar maken en een betere positie en waardering van mantelzorg en vrijwilligerswerk; Vraagt de Tweede Kamerfractie om het belang, de (economische) waarde en de omvang van informele arbeid in Nederland te agenderen in de Tweede Kamer; een concreet voorstel te doen in de Tweede Kamer dat het mogelijk maakt mantelzorg en vrijwilligerswerk een meer gelijkwaardige status te geven, en beter te waarderen. En gaat over tot de vernieuwende orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Dit punt is in debatten over participatie en de bijstandswet door de GroenLinks-fractie meermaals voor het voetlicht gebracht. Ook GroenLinks een motie is om regelingen ten behoeve van de combinatie van werk en mantelzorg beter onder de aandacht brengen.

Dankzij een aangenomen motie van GroenLinks start de overheid een bewustwordingscampagne om mantelzorgers te informeren over de ondersteuning waar zij een beroep op kunnen doen.

7 februari 2015 Experimenteerruimte vormen van basisinkomen

Roept het bestuur op: de discussie over een basisinkomen in de partij verder vorm te geven, en aan te jagen, afdelingen te stimuleren en te faciliteren om met lokale initiatieven en experimenten te komen omtrent basisinkomen. Het congres roept de Tweede Kamerfractie op: om onderzoek te doen naar alternatieven die ons sociale zekerheidsstelsel hervormen, initiatief te nemen in het maatschappelijk en politieke debat over het sociale zekerheidsstelsel, het debat over alternatieven voor ons sociale stelsel te voeren in de Tweede Kamer, en hier voorstellen over te doen, te komen tot initiatief wetgeving op basis van bovenstaand onderzoek, waaronder het creëren van meer ruimte voor gemeenten voor degelijke experimenten met vormen van basisinkomen, en gaat over tot de vernieuwende orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De Tweede Kamerfractie heeft dit op twee manieren opgepakt. Ten eerste, door te pleiten voor experimenten met een regelvrije bijstand bij gemeenten. In 2015 publiceerden we het manifest ‘Sociale bijstand’. Over de regelvrije bijstand dienden we meerdere moties in er was veelvuldig contact gehad met gemeenteraadsleden hierover. De GroenLinks-motie om de experimenten per 1 januari 2017 mogelijk te maken, kreeg steun van een Kamermeerderheid.

Daarnaast heeft onze fractie meegedaan aan het notaoverleg basisinkomen. Daar is door de fractie gepleit voor een onderzoek de regering een onderzoek te laten uitvoeren naar verschillende vernieuwende vormen van sociale zekerheid, waaronder het basisinkomen.

14 december 2013 Over emancipatie en diversiteit

Verzoekt het bestuur te erkennen en te bevestigen dat de thema’s emancipatie en diversiteit, en het bestrijden van discriminatie en uitsluiting behoren tot de prioriteiten en kernwaarden van GroenLinks. En gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

Diversiteit is expliciet onderdeel van de portefeuille van een bestuurslid. In het huishoudelijk reglement is opgenomen dat kandidatencommissies op alle niveaus bij werving en selectie ook aandacht moeten besteden aan diversiteit. 

Op het landelijk bureau is vanaf december 2018 een diversity officer aangenomen om dit verder te versterken. 

14 december 2013 Over GroenLinks magazine

Roept het partijbestuur op terug te komen van het betreffende besluit; het Magazine in een papieren verschijningsvorm voor alle leden te handhaven; daarvoor de contributieschalen tijdelijk met een zodanig bedrag te verhogen dat het mogelijk blijft om het Magazine bij alle leden thuis te bezorgen.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Herinvoering Algemeen Bestuur

Spreekt uit dat het in 2007 verkleinde partijbestuur weer wordt uitgebreid met een algemeen bestuur dat in samenspraak met de landelijke werkgroepen en de (provinciale) afdelingen zowel de dagelijkse politieke besluitvorming volgt als de koers op middellange en lange termijn helpt uitzetten; draagt het Partijbestuur op om met voorstellen daartoe te komen; het besluit tot afschaffing van de partijraad pas aan het congres voorlegt zodra een bevredigende structuur voor een in deze zin versterkt Partijbestuur is ontwikkeld en in de praktijk gebracht.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Ledeninbreng moet beter

Spreekt uit dat er een democratische structuur moet komen waardoor leden het bestuur tot de orde kunnen roepen als zij daartoe de noodzaak zien; dat er geen sprake kan zijn van afschaffing van de Partijraad vooraleer de hiervoor genoemde ‘democratische structuur’ is goedgekeurd én geïmplementeerd; draagt het Partijbestuur op met voorstellen daartoe te komen en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Vertegenwoordiging GL-leden op Congressen

Het Congres stelt vast dat de relatie tussen enerzijds de leden, de basis van GroenLinks, en anderzijds het landelijk Congres, de Partijraad, de fracties in vertegenwoordigende lichamen, de besturen op diverse niveaus (landelijk, provinciaal, regionaal) snel moet worden verbeterd; overweegt dat het vaak niet of nauwelijks behandelen in de Afdelingen van de op een Congres aan de orde zijnde zaken er mede de oorzaak van is dat de afstand van de leden tot de landelijke GL-organen (fracties, PB, PR) almaar groter is geworden; Overweegt dat een landelijk Congres (ALV) met in de afdelingsvergaderingen gekozen Afgevaardigden met stemrecht besluiten oplevert die gedragen worden door een groter deel van de partij dan in het huidige systeem, mits de afdelingen behandeling van de op het congres aan de orde zijnde zaken organiseren, daarmee de onderlinge meningsvorming en verstandhouding bevorderend; overweegt ook dat nú de beperking van het aantal aanwezige leden door de beperkte fysieke en financiële ruimte nadelig is het democratisch aspect; geeft te kennen op zo kort mogelijke termijn te willen komen tot congressen (ALVs) samengesteld door afgevaardigden die in de afdelingen worden gekozen volgens een nader te bepalen schema; overweegt dat naast de afgevaardigden met stemrecht ook andere GL-leden als bezoeker aanwezig kunnen zijn; draagt het partijbestuur op om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in december 2013 een concept-wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement in bovenbedoelde zin ter amendering, resp. goedkeuring voor te leggen.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Urgent debat sociale kwestie

Spreekt uit dat de partij met voorrang het debat over de sociale kwestie in brede zin voert om hierop zo spoedig mogelijk een adequaat, eendrachtig en duidelijk antwoord te geven dat door de vertegenwoordigende organen wordt uitgedragen; en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

In het voorjaar van 2015 is een partijbrede discussie georganiseerd over werken in de 21e eeuw. 

3 maart 2013 Ledenraadpleging

Spreekt uit dat het per 3 maart 2013 aantredende partijbestuur het raadplegingsinstrument in de eerstvolgende vier maanden mede op basis van de hiervoor genoemde overwegingen zal ontwikkelen en concretiseren in een notitie waarin een, naar gelang van de aangelegenheid en de voor het trekken van conclusies beschikbare tijd, op verschillende wijzen een model wordt uitgewerkt dat om advies aan de Partijraad zal worden voorgelegd. Dat het model na een periode van 6 maanden of zodra er 4 raadplegingen hebben plaatsgevonden door middel van een ledenraadpleging beoordeeld zal worden waarna het congres begin 2014 het model, al dan niet geamendeerd, voor een periode van 3 jaar vaststelt.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Groene kandidaten op de lijst

Spreekt uit dat bij de presentatie door en van belangstellenden en de keuze van de kandidaten op de lijst explicieter aandacht gegeven dient te worden aan “groene” expertise en affiniteit verzoekt het Partijbestuur bij de volgende vaststelling van de lijst voor de Tweede Kamer een zodanige werkwijze te effectueren, dat een voldoend groene fractie tot stand komt en gaat over tot de orde van de dag.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 GroenLinks Duidelijker Kan Niet

Spreekt uit dat we kiezen voor de leus "GroenLinks duidelijker kan niet". Dat er een affiche wordt ontworpen waarop dit zo duidelijk staat dat men niet van de fiets af hoeft om het te lezen.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Vegafestijn

Spreekt uit dat op GroenLinks activiteiten alleen geheel vegetarisch lunches worden geserveerd; op borrels meer vegetarische hapjes worden geserveerd.

Motie Aangenomen / verworpen

Verworpen.

Status uitvoering

3 maart 2013 Syrie

Spreekt uit dat: ook in een toekomstig Syrië ruimte moet zijn voor alle verschillende in Syrië aanwezige etnische, religieuze en culturele bevolkingsgroepen om in alle vrijheid en veiligheid met elkaar samen te leven; het alle bij de strijd betrokken partijen oproept mee te werken aan het VN 6-puntenplan; roept de Kamerfractie op om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen: dat zij zich inzet om het geweld te de-escaleren en de burgerbevolking te beschermen met vreedzame middelen waarbij vooral gedacht wordt aan onafhankelijke waarnemers en humanitaire hulpverlening; dat zij absolute prioriteit geeft aan het zes-punten plan van VN-bemiddelaar Brahimi, daar ook bij andere spelers binnen de internationale gemeenschap op aandringt en zich niet laat afleiden door andere agenda’s; Af te zien van wapenleveranties en/of militaire interventies.

Motie Aangenomen / verworpen

Aangenomen.

Status uitvoering

De fractie heeft deze lijn ook in debatten in de Tweede Kamer uitgedragen.

23 januari 2021 Het is tijd om te regeren en zo te breken met de Ruttedoctrine

Verzoekt de GroenLinks-fractie tot majeure inzet van formatiebesprekingen te maken dat in woord én daad, actief én passief afstand neemt van dit wereldbeeld en deze werkwijze met de volgende onderdelen;

 • het actief tegengaan van etnisch profileren en discriminatie in alle geledingen, diensten en bestuursorganen van de (Rijks)overheid.
 • Het veranderen van de grondpositie van de overheid tegenover burgers, waarbij vertrouwen het wint van wantrouwen
 • een verregaand voorstel te doen om een open en transparante overheid te zijn waarbij ‘openheid tenzij’ zowel de norm als de onderliggende waarde is.
 • een parlementaire enquête in te stellen naar deze politieke cultuur en de toeslagenaffaire in het bijzonder teneinde diepgaand inzicht te krijgen in de oorzaken van de toeslagenaffaire en herhaling te voorkomen.

En hierover verantwoording af te leggen voorafgaande eventuele regeringsdeelname.

Motie aangenomen/verworpen:
Aangenomen

23 januari 2021 Een sterk digitaal geluid

Verzoekt dat:

 • Toekomstige programmacommissies digitalisering als een belangrijk thema behandelen en ook in andere delen van het programma de digitale aspecten meenemen.
 • De onderhandelaars van GroenLinks zich ook hard maken dat een minister of staatssecretaris de verantwoordelijke wordt voor Digitale Zaken

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

23 januari 2021 Een sterke representatieve lijst

Roept op dat:

 • Bij de samenstelling van toekomstige conceptkandidatenlijsten veel nadrukkelijker aandacht wordt gegeven aan een redelijke vertegenwoordiging van mensen met een (digitale) technische achtergrond en mensen met ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

23 januari 2021 Diversiteit in de gemeenteraden

Verzoekt:

 • het partijbestuur om lokale afdelingen structureel ondersteuning aan te bieden bij het voeren van diversiteitsbeleid en in het werven en selecteren van raadsleden met diverse achtergronden, bijvoorbeeld door het faciliteren van trainingen, advies en andere tools
 • afdelingen om diversiteit en inclusie expliciet op te nemen in de opdracht aan de kandidatencommissie en het doorbreken van de eigen bubbel tot prioriteit te maken nu zich met het samenstellen van de kieslijst voor de gemeenteraad een nieuwe kans voordoet.

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

23 januari 2021 Antidiscriminatie in de campagne

Verzoekt het partijbestuur:

In de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ook vrijzinnige thema’s als emancipatie, diversiteit, inclusiviteit, anti-discriminatie en antiracisme een prominente rol te geven.

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

23 januari 2021 Scholing voor politici van de toekomst

Verzoekt:

het partijbestuur om oriëntatie- en scholingstrajecten gericht op een functie in de politiek aan te bieden, waarvoor geïnteresseerde leden en sympathisanten kunnen solliciteren en waarvoor daarnaast ook deelnemers gescout worden.

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

23 januari 2021 Toegankelijke taal

Verzoekt het bestuur om:

 • Ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van scholing, te bieden aan de medewerkers en vrijwilligers van de partij om toegankelijker te gaan schrijven en praten
 • In de communicatie vanaf nu zoveel mogelijk toegankelijke taal te gebruiken.
 • voor elk (concept-)verkiezingsprogramma dat door het congres moet worden ingestemd te zorgen dat er een ‘dyslexie-vriendelijkere’ versie en een ingesproken versie van de website te downloaden is
 • (concept-)verkiezingsprogramma’s van een begrippenlijst te voorzien
 • een samenvatting te maken van landelijke en lokale verkiezingsprogramma’s in toegankelijke en begrijpelijke taal
 • toekomstige verkiezingsprogramma’s, zowel voor lokale als voor landelijke en Europese verkiezingen, in toegankelijke en begrijpelijke taal te schrijven.

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

23 januari 2021 Groene golf ook in Turkije: actieve steun aan de Yeşiller Partisi

Roept het partijbestuur op:

 • DDA aan te moedigen de Turkse Groene beweging, de Yeşiller Partisi, actief te blijven ondersteunen.

Motie is niet in stemming gebracht, maar wel omarmd. 

Volg ons op social media